+38 (04744) 3-43-79
Меню
Остання редакція: 26 січня 2021

Шпак Ніна Петрівна

АНКЕТА ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ (ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ) III РІВНЯ

Прізвище, імя та по-батькові

Шпак Ніна Петрівна

Освіта

Уманський педагогічний інститут ім. П. Тичини. Спеціальність: хімія і біологія

Науковий керівник

Шлапак Володимир Петрович, доктор  сільськогосподарських наук, професор

Аспірантура

Спеціальність «205 – Лісове господарство», Уманський національний університет садівництва

Тема дисертаційної роботи:

«Лісівничо-екологічні особливості поширення та поновлення береки лікарської (Sorbus torminalis (L.) Crantz) в насадженнях Південно-Подільського Лісостепу України»

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографії

 1. Марківська Л. В., Яворська О. Г., Шпак Н. П., Корнелюк А. А., Любченко В. Є. Перспективна ділянка для розширення території НПП «Кармелюкове Поділля». Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні : Прикладні аспекти моніторингу та охорони біорізноманіття. Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 16.Т. 3.  Київ; Чернівці : Друк Арт, 2020. 528 с.(Здобувачу належить збір експериментального матеріалу, аналіз результатів досліджень, написання розділів монографії).

Статті в наукових фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних

 1. Шпак Н. П., Шлапак В. П., Леонтяк Г. П. Особливості культивування насаджень дуба звичайного за участю береки лікарської в умовах Південного Поділля. Науковий вісник НЛТУ, 2017. Вип. 27 (3). С. 71–74. (Здобувачу належить вибір та обґрунтування методики досліджень, збір експериментального матеріалу, аналіз результатів досліджень та написання статті).
 2. Шпак Н. П., Шлапак,В. П. Леонтяк Г. П. Особливості формування кореневої системи Sorbus torminalis (L.) Crantz у лісових насадженнях природного походження Південно-Подільського Лісостепу України. Науковий вісник НЛТУ, 2017. Вип. 27 (6). С. 55–59.(Здобувачем здійснено пошук літературних джерел, їх аналітичний огляд та написання статті).
 3. Шлапак. В.П., Шпак Н.П., Леонтяк Г. П., Коваль С. А., Марно-Куца О. Ю. Дослідження процесів розкладання підстилки у природних дібровах Поділля. Науковий вісник НЛТУ, 2018. Вип. 28 (7). С. 27–30. (Здобувачу належить вибір та обґрунтування методики досліджень, збір експериментального матеріалу, аналіз результатів досліджень, написання висновків).
 4. Шлапак В. П., Мамчур В. В., Баюра О. М., Шпак Н. П., Шлапак В. В., Марно-Куца О. Ю. Особливості квітування та плодоношення Ailanthus altissima в умовах Правобережного Лісостепу і Степу України. Науковий вісник НЛТУ, 2018. Вип. 28 (8). С. 20–30.(Здобувачем проведено лабораторні дослідження та математичну обробку результатів, зроблено висновки та підготовлено статтю до друку).
 5. Шпак Н.П. Плодоношення та природне поновлення SоrbustorminalisL. під наметом дубових насаджень у Південно-Подільському Лісостепу України. Науковий вісник НЛТУ, 2018. Вип. 28 (10). С. 53–56.
 6. Шлапак В.П., Шпак Н.П. Методика комплексної оцінки декоративності виду Sorbus torminalis (L.) Crantz. Науковий вісник НЛТУ, 2018. Вип. 28 (11). С. 18–23.(Здобувачем здійснено пошук літературних джерел, їх аналітичний огляд та написання статті).
 7. Шпак Н.П. Моніторинг природного відновлення береки лікарської в дубово-грабових дібровах Південно-Подільського Лісостепу України. Науковий  вісник НЛТУ, 2019. Вип. 29 (5). С. 27–30.
 8. Шпак Н.П. Використання різних способів розмноження береки лікарської за відновлення в свіжих дібровах Південно-Подільського Лісостепу України. Науковий  вісник НЛТУ, 2019. Вип. 29 (7). С. 17–20.
 9. Шпак Н.П., Дудник Г.Л., Любченко В.Є. Перспективи відновлення береки лікарської в умовах Південно-Подільського Лісостепу України. Науковий журнал «Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова» за 2019 рік. Т. 21. С. 110–118. (Здобувачем проведено аналіз літературних джерел обробку результатів, зроблено висновки та підготовлено статтю до друку).

Статті у наукових фахових виданнях інших держав, включених до
наукометричної бази Scopus

 1. Shpak N. P., Shlapak V. P., Adamenko S. A., Shvecs Ya. A., Savchenko O. M. Local populations of Sorbus torminalis (L.) CranŁ in forest plantings of natural ońgin in the SouthPodolsk F’orest-Steppe of Ukraine. Folią Forestalia Polonica, series A 2020, YoI. 62 (4). P. 246-257.(Здобувачуналежитьвибіртаобґрунтуванняметодикидосліджень, збірекспериментальногоматеріалу, аналізрезультатівдосліджень).

Тези і матеріали наукових конференцій

 1. Шпак Н.П. Особливості сезонного розвитку і декоративність видів роду SorbusL. в умовах Південно-Подільського Лісостепу України. Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти. Тернопіль, 2018. С. 130–135.
 2. Шпак Н.П. Проходження основних фенологічних фаз Sorbus torminalis (L.) Crantz. Екологічні науки. Київ, 2019. 1 (24). Т.2. С. 144–149.
 3. Шпак Н.П. Аналіз віталітетної і вікової структури місцезростань береки лікарської (Sorbus torminalis (L.) Crantz). в лісах НПП «Кармелюкове Поділля»Південно-Поділського Лісостепу України. Науково-практичний журнал «Екологічні науки» (наукове видання). Видавничий дім: «Гельветика», 2020. 2(29). Т.1. С. 96–100.
 4. Марківська Л.В., Шпак Н.П.,Федорончук М.М., Яворська О.Г., Куземко А.А. Еколого-ценотична характеристика представників родини Orchidaceae Juss. (Орхідних) у НПП «Кармелюкове Поділля». Матеріали IV Міжнародної конференції. Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій: реалізація природоохоронних стратегій (16–20 травня 2016 р., м. Київ, Україна). Київ: Паливода А.В., 2016. С. 99–103.(Здобувачу належить вибір та обґрунтування методики досліджень, збір експериментального матеріалу, аналіз результатів досліджень).
 5. Шпак Н.П. Сучасний стан вікових насаджень дуба звичайного з участю береки в умовах НПП «Кармелюкове Поділля». Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підвищення іміджу природо заповідання» (Кременець, 12–13 жовтня 2016р.). Кременець: ТОВ «ПАПІРУС–К», 2016. С.86–94.
 6. Шпак Н.П. Сучасний стан та збереження популяції Sorbus torminalis у НПП «Кармелюкове Поділля». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства». Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. С.134–137.
 7. Шпак Н.П. Введення Sorbus torminalis L. (береки) в склад лісових культур при штучному відновленні дібров. Матеріали науково-практичного семінару працівників установ природно-заповідного фонду (26–27 липня 2016 р. НПП «Кармелюкове Поділля», Чечельник, Вінницька область) «Збереження раритетного біорізноманіття в національних природних парках». Вінниця: ТОВ «Нілан – ЛТД», 2016. С. 29–32.
 8. Шпак Н.П. Введення береки (Sorbus torminalis (L.) Crantz ) в склад лісових культур при штучному відновленню дібров. Матеріали IV Міжнародної конференції. Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій: реалізація природоохоронних стратегій (16–20 травня 2016 р., м. Київ, Україна). Київ: Паливода А.В., 2016. С. 163–166.
 9. Шпак Н.П., Дудник Г.Л. Сучасний стан популяції Sorbus torminalis в умовах НПП «Кармелюкове Поділля». Матеріали І-ої Міжнародної конференції (20–22 травня 2015). Екологічний контроль і моніторинг стану дубових насаджень лісів Поділля та особливості їх природного відновлення. Чечельник, 2015. С. 80–84.(Здобувачем здійснено пошук літературних джерел, їх аналітичний огляд та написання статті).
 10. Шпак Н.П.Sorbus torminalis L. у лісових насадженнях НПП «Кармелюкове Поділля». Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (28–29 квітня 2017 року, смт Путила, Чернівецька область, Україна). Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень. Чернівці: Друк Арт, 2017. С. 116–118.
 11. Шпак Н.П. Вікові насадження дуба звичайного в НПП «Кармелюкове Поділля. Матеріали конференції. Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства. (Уманський національний університет садівництва, 01–02.06.2017 р.). С. 47–49.
 12. Шпак Н.П. Вирощування сіянців та саджанців береки лікарської для лісонасаджень в умовах Південно-Подільського Лісостепу України. Матеріали науково-практичної інтернет-конференції. Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва (6 грудня 2018 року). Умань, 2018. С 18–21.
 13. Шпак Н.П. Інвентаризація виду Sorbus torminalis (L.) Crantz як необхідний захід для його охорони та збереження. Internaional Multidisciplinary Conference “Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland”. (20–21 Juli, 2018). Stalowa Wola Republic of Poland, 2018. С. 76–78.
 14. Шпак Н.П. Особливості природного відновлення береки лікарської в залежності від віку та складу деревостану на території Південно-Східного Поділля. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Актуальні проблеми лісового і садово-паркового господарства, присвячена професору М. І. Сусу (23–24 травня 2018 р.). Умань: Сочінський М. М., 2018. С. 172–174.
 15. Шпак Н.П. Особливості сезонного розвитку і декоративність видів роду Sorbus L. в умовах Південно-Подільського Лісостепу України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Інтродукція рослин на Волино-Поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво (17–18 травня 2018 року) Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти). Тернопіль, 2018. С. 130–135.
 16. Шпак Н.П. Плодоношення та природне поновлення береки лікарської під пологом дубових насаджень в Південно-Подільському Лісостепу України. Internaional Multidisciplinary Conference “Science and Technology of the Present Time:Priorit Development Directions of Ukraine and Poland
  (19–20 October, 2018). Wolomin, Republic of Poland, 2018. С. 87–90.
 17. Шпак Н.П. Поширення та сучасний стан популяції Sorbus torminalis L. на території Південно-Східного Поділля. Матеріали ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції. Новації, стан та розвиток лісового та садово-паркового господарства (14–16 лютого 2018 р. Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва). Харків, 2018. С. 72–73.
 18. Шпак Н.П. Старовікові дерева як ключові елементи відновлення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Садиба». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Роль національних природних парків у розвитку туризму. (20–22 вересня, смт Чечельник, 2018, НПП «Кармелюкове Поділля»). Чечельник, 2018. С 257–266.
 19. Шпак Н.П., Марківська Л.В., Негода О.С. Сезонний ритм розвитку і динаміка ростових процесів рослин різних ценопопуляцій на території НПП «Кармелюкове Поділля». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Роль національних природних парків в розвитку туризму. (20–22 вересня, смт Чечельник, 2018, НПП «Кармелюкове Поділля»). Чечельник, 2018. С. 146–153.(Здобувачу належить вибір та обґрунтування методики досліджень, збір експериментального матеріалу, аналіз результатів досліджень).
 20. Шпак Н.П. Обстеження стану вікових дубових насаджень природного походження в свіжих дібровах Південного Поділля. Міжнародна науково-практична конференція. Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, охороні та збереженні рослинного світу (23–25 квітня, 2018. Національний університет біоресурсів і природокористування України та кафедра ботаніки ННІ лісового і садово-паркового господарства). Київ, 2018. С. 45–46.
 21. Шпак Н.П., Шлапак В.П. Використання різних способів розмноження береки лікарської за відновлення в свіжих дібровах Південно-Подільського Лісостепу України. Матеріали ІV Анненковських читань (3–4 жовтня 2019 р.). Умань: Сочінський М. М., 2019. С. 177–179.(Здобувачем здійснено пошук літературних джерел, їх аналітичний огляд та написання статті).
 22. Шлапак В.П., Шпак Н.П., Коваль С.А. Розмноження та вирощування садивного матеріалу береки лікарської (Sorbus torminalis (L.) Crantz). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій (м. Київ, 06–08 листопада 2019 р.). Київ: Ліра К, 2019. С. 28–29.(Здобувачу належить вибір та обґрунтування методики досліджень, збір експериментального матеріалу, аналіз результатів досліджень).
 23. Шпак Н.П. Берека лікарська (Sorbus torminalis L ) – цінна лісова плодова рослина. Internaional scientificandpracticalconference. Topical issues of methods of teaching natural sciences. Lublin, Republic of Poland (Dezember 27–28), 2019. C. 105–109.

Останні новини

Захист кваліфікаційних робіт ОР Бакалавр спеціальності 205 - Лісове господарствоЧитати повністю

Захист кваліфікаційних робіт ОР Бакалавр спеціальності 205 - Лісове господарство

27 та 28 червня 2023 р. на факультеті лісового і садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва відбувся захист кваліфікаційних робіт ОР Бакалавр освітньо-професійної програми «Лісове господарство» спеціальності 205 - Лісове господарство.

Читати повністю

Захист звітів здобувачів наукового ступеня "Доктор філософії"Читати повністю

Захист звітів здобувачів наукового ступеня "Доктор філософії"

22 червня 2023 року на кафедрі лісового господарства відбувся захист здобувачів наукового ступеня «Доктор філософії», спеціальність 205 - Лісове господарство.

Читати повністю

Практичне заняття з дисципліни ДендрологіяЧитати повністю

Практичне заняття з дисципліни Дендрологія

Викладач-стажист Анастасія Коджебаш провела практичне заняття для студентів 21-сп та 21-лг групи просто неба. Метою даного заняття було закріпити знання отримані на попередніх парах та вивчити нові види.

Читати повністю

УЧАСТЬ КАФЕДРИ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В ЗАХОДІ, ПРИУРОЧЕНОМУ ДО ДНЯ НАУКИЧитати повністю

УЧАСТЬ КАФЕДРИ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В ЗАХОДІ, ПРИУРОЧЕНОМУ ДО ДНЯ НАУКИ

В Уманському національному університеті садівництва відбулись заходи приурочені до професійного свята науковців України – Дня науки. Науково-педагогічні працівники кафедри лісового господарства не залишились осторонь цієї події та мали змогу презентувати свої наукові доробки.

Читати повністю

Всі новини